HUUR- EN VERKOOPSVOORWAARDEN


 


De huur wordt aangegaan op de hiernavermelde voorwaarden, behoudens schriftelijke door ons aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen.  1. DUUR VAN DE HUUR   
           a) De huur gaat in, naargelang het geval:

- op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de magazijnen van de verhuurder.

- op het ogenblik dat het gehuurde aan de spoorwegen of de transporteur is overgedragen, wanneer langs de spoorwegen of een onder transportmiddel verzonden wordt. Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de verhuurder of door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of iemand aanwezig is voor de in ontvangstname.

Zoniet is de verhuurder gerechtigd het gehuurde goed terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip of te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst, noch tot schadeloosstelling

                 b) De huur eindigt:

- wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde termijn is aangegaan, op de overeengekomen datum, zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen.
- in alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van de verhuurder. Nochtans heeft de verhuurder het recht wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits bericht per aangetekende brief tenminste een week vooraf. De termijn van een week gaat in de dag nadat de aangetekende brief ter post is afgegeven. Na verloop van de opzeggingstermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.

                c) Van zodra de huurtijd beëindigd is, wordt de huurder van rechtswege en zonder

aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde goed terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen, zonder een beroep te moeten doen op de rechter, waar het zich ook bevindt. Alle kosten zoals vb. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder.
Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over een dag, met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding op te vorderen.

                d) De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het

gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip is als misbruik van vertrouwen.     2. RISICO.

                 a) Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen

en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Vervoer-, laad-, en loskosten zijn ten zijnen laste.

                 b) De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud, geheel gevuld

met smeerolie en brandstof. Bij afhaling dient de huurder dit te controleren. De afhaling of in ontvangstname door hem of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding in perfecte staat, tenzij de huurder hierover onmid­dellijk klacht uit, welke op de huurovereenkomst of afhaaldocument zal genoteerd worden. latere klachten worden niet meer aanvaard.
Bij verzending of wanneer de in ontvangstname niet ter plaatse gebeurt, dient de huurder zijn eventuele opmerkingen te versturen per aangetekende brief uiterlijk 24 uur na de aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. latere klachten kunnen niet aanvaard worden.
Op de huurder blijft welliswaar de bewijslast van eventuele niet deugdelijke levering rusten. Eventuele door de huurder hieruit ontstane kosten, schade of vertraging in het gebruik of de huur, zullen nooit opzichtens de verhuurder kunnen verhaald worden.

                 c) De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij ontvangstname,

d.w.z. goed onderhouden, geheel gevuld met smeerolie en brandstof. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadeging, minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder.
Terugname door de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 48 uur, na terugname, zater-, zon-, en feestdagen niet inbegrepen om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde, enz. bekend te maken. Hij doet dit per aangetekend schrijven, waarin de huurder uitgenodigd wordt binnen dezelfde tijd (48 uur) de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van termijn, niet reageert, wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen ..

                  d) De huurder is ook over de gehele huurtijd aansprakelijk voor de schade of hinder, die

het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.


 

      3. HUURPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN.

                 a) Wanneer de huurprijs berekend is per dag, wordt een dag geacht 8 werkuren te omvatten, tenzij anders bepaald. De verhuring per week wordt berekend op 40 uur werktijd in een periode van 5 dagen, tenzij anders bepaald. De verhuring per maand wordt berekend op 160 werkuren per periode van 30 dagen, tenzij anders bepaald

                 b) Wanneer de bedrijfstijd hoger ligt dan de aangegeven uren, worden de bedrijfsuren die deze norm over­schrijden, berekend in verhouding tot de normale prestatie-uren en de overeengekomen huur wordt in dezelfde mate verhoogd. Anderzijds is de overeengekomen huurprijs verschuldigd en niet voor vermindering vatbaar wanneer de huurder het toestel niet intensief zou gebruiken.

                 c) Klachten tegen onze factures moeten, om aanvaardbaar te zijn, gedaan worden binnen 8 dagen na ontvangst dezer.

                 d) Onze factuur is contant betaalbaar te Oud-Turnhout, tenzij anders overeengekomen.

                 e)Zo onze factuur niet betaald wordt binnen 8 dagen wanneer ze contant betaalbaar is, of ten laatste op de aangeduide vervaldag, wordt het factuurbedrag automatisch en zonder dat er een voorafgaandelijke aanmaning nodig weze vermeerderd met een rente van 10% per jaar vanaf factuurdatum en met een schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag.

                  f) Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gebied waarin de zetel van de verhuurder zich bevindt bevoegd, met uitzondering van deze beneden de 1860,00 Euro waarvoor enkel de vrederechter van het kanton Turnhout bevoegd is.


       4. RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK.

Onder herinnering van hetgeen onder punt 2 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op volgende verplichtingen, die hij dient na te leven met in achtneming van aard en type van het gehuurde toestel.

- De huurder is ertoe verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften plaatsvindt.

- Hij dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. vanaf het ingaan tot aan de teruggave. Hij staat alleen in voor de kosten en risico's die het bezit of gebruik ervan meebrengen, zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle- en beveiligingsmaatregelen, verzekeringen, enz. Hij zal de verhuurder vrijwaren voór alle eisen of aanslagen van die aard.

- De huurder is verplicht alle wettelijke en reglementaire opgelegde controles te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.

     5. ALLERLEI BEPALINGEN.

                 a) Het is de huurder verboden, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde goed onder te verhuren, uit te lenen of onder welk onder beding ook aan derden te overhandigen.

                 b) De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en iedere verplaatsing buiten de landsgren­zen is verboden, tenzij met toelating van de verhuurder.

                 c)Wanneer de herstelwerkzaamheden tengevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder. De verhuurder voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door anderen uitvoeren, zonder kosten voor de huurder. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventuele noodzakelijke herstelwerkzaamheden, is in de huurperiode inbegrepen, behoudens wanneer het gaat om herstelwerkzaamheden die door normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst.

De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mede te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald.     6. ONTBINDING VAN DE HUUR.

                 a) Niet·afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet-in-ontvangstname ervan, ontslaan de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.

                 b) Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt ten gevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerdelijk gebruik, verplaatsing naar het buitenlans, niet·betaling van de verschuldigde huur, afstand aan derden enz. is de huurder ten minste verplicht onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van bewijsbare schade de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven huurtijd, vermeerderd met de schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken.     7. SCHADE

Onverminderd de op de keerzijde vermelde contractuele voorwoorden welke de huurder erkent gelezen en goedgekeurd te hebben bij de ondertekening van deze overeenkomst, wordt navolgende uitdrukkelijk bepaald: werkzaamheden die door verkeerd gebruik of door onachtzaamheid door de huurder of door overmacht of door daden van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder betaald worden.